Sisekorraeeskiri

NJK ELECTRA SISEKORRAEESKIRI

1. Tartu Naiste Jalgpalliklubi Electraga liitumine ja klubist lahkumine

Peale tutvumisperioodi (kuni 4 nädalat) peab iga mängija/ lapsevanem treenerit teatama, kas tal/ lapsel on soov liituda Tartu Naiste Jalgpalliklubi Electra (edaspidi: Klubi) treeninggrupiga või mitte.

Liitumiseks tuleb täita vormikohane liikmetaotlus.

Mängija/ lapsevanem kohustub tasuma igakuist liikmetasu või aastatasu vastavalt Klubi poolt kehtestatud määrale.

Klubi liikmetasu on püsimakse, mida tuleb tasuda aastaringselt (k.a. suvekuud) ja ka juhul, kui treeningutest on puudutud (soodustust on võimalik taotleda pikemaajalise haiguse või trauma korral, mis kestab kauem kui kaheksa nädalat).

Kahe või enama ühe pere lapse osalemisel Klubi treeningutel ning vähekindlustatud peredele on ette nähtud liikmemaksu soodustus, mis on personaalne ning vajaduspõhine (kirjaliku avalduse alusel).

Soovist klubist lahkuda teavitab mängija/ lapsevanem kirjalikult meiliaadressile info@njkelectra.ee vähemalt üks (1) kalendrikuu ette, koos põhjendusega miks on soov lahkuda (tagasiside eesmärgil).

2. Treeningud ja võistlused 

Treeningud toimuvad vastavalt vanusele ja klubi treeningmetoodikale 1-5 korda nädalas. Treeninguid viivad läbi vastavat treeneri kutsekvalifikatsiooni omavad treenerid. 

Kõigil treeninggrupi lastel (v.a. kõige noorem alustajate grupp esimesel treeningaastal) on võimalus aasta jooksul osaleda nende tasemele vastavatel võistlustel ja turniiridel. 

3. Lapsevanema kohustused 

Lapsevanem usaldab otsuste tegemisel treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla. Tekkivates küsimustes tuleb pöörduda isiklikult treeneri või klubi juhtkonna poole, kui treening või võistlus on läbi saanud.

Lapsevanem ei sekku treeneri töösse – treeningutel ja võistlustel tuleb loobuda enda ja teiste laste juhendamisest. Kaasaelamine on loomulikult lubatud ja tervitatav.

Lapsevanemana toeta oma last. Tunnusta teda nii võidu kui ka kaotuse korral ja räägi lapsega mängust ainult siis, kui ta sellest ise rääkida tahab.

Lapsevanem on vastutav selle eest, et lapsel oleks võimalik kasutada treeningule ja ilmale vastavat riietust. Klubiga liitudes annad nõusoleku soetada oma vahenditega lapsele klubi poolt kinnitatud võistlusvorm (esindusvorm).

Lapsevanemal on vastutus noorsportlase igaaastase kompleksterviseuuringu läbiviimise eest.

4. Mängijad 

Mängijad esindavad treeningutel ja võistlustel NJK Electra klubi ja käituvad vastavalt klubi sisekorraeeskirjale. 

Mängijad suhtuvad teistesse klubi liikmetesse, lapsevanematesse, treeneritesse ja vastastesse austusega. Igasugune füüsiline ja verbaalne vägivald on äärmiselt taunitav. 

Individuaalsete muruede ja probleemide korral on mängijal õigus/kohustus rääkida sellest treeneriga või mõne muu klubi liikmega või pöörduda koos lapsevanemaga klubi liikme poole. 

Mängijad märgivad oma treeningutel osalemised Sportlyzeris iga nädala esmaspäeval. 

Mängijad teavitavd treenerit personaalset kui ei saa mängul/võistlustel osaleda hiljemalt 5 päeva enne mängu/võistluse algust.  

Võistlustele/mängudele sõidetakse kokkulepitud transpordiga, erisoovide korral konsulteerib mängija treeneriga. 

Mängijad saabuvad treeningule enne treeningu algust. 

Mängijad saabuvad treeningule klubi treeningvarustuses. 

Mängijad tervitavad oma treenereid kättpidi (plaks, handshake) (normaaltingimustes).

Mängijad tervitavad kõiki klubi treenereid. 

Mängijad tervitavad kõiki oma grupi mängijaid ka väljaspool väljakut. 

Mängijad tegelevad enne treeningut kokkulepitud tegevusega. 

Mängijad hoiustavad oma varustust treeningu ajal kokkulepitud kohas. 

Grupi sees on määratud varustuse eest vastutavad mängijad. 

Mängijad kasutavad varustust heaperemehelikult. 

Treeningul kuulavad mängijad treenereid ja tegutsevad vastavalt nende antud korraldustele.

Mängijad lahkuvad treeningult kui treener on treeningu lõpetanud. 

Mängijad jälgivad “Fair Play” (ausa mängu) põhimõtteid. 

Võistlustel ja laagrites järgitakse eelnevalt kokkulepitud reegleid ja üldist head käitumistava. 

Sisekorraeeskirjade räige rikkumise korral on treeneril õigus eemaldada mängija treeningutelt teatud perioodiks või teha ettepanek juhatusele mängija klubi nimekirjast eemaldamiseks.